מאת דנה אלימלך.

דו”ח מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור ה – 24 לשנת 2019 התפרסם לפני מספר ימים. להלן עיקרי מסקנות הדו”ח:  חובות העירייה לחברת ‘מילגם’ עלולות לשתק באופן חמור ביותר את פעולות העירייה והשירות לתושב;  אי גבייה של חובות  מהווה רשלנות של ממש של העירייה; מחלקת הגבייה אינה מונגשת לנכים; כל מתקני החצר בבתי הספר והגנים אינם עומדים בתקנים ונדרש להסירם באופן מידי; חניות נכים רבות המוצבות ברחבי העיר אינן עומדות בתקנות התעבורה; בעירייה לא פעלו בשקיפות הנדרשת בפרסום נהליה של וועדת התמרור באתר האינטרנט; הקצאת מבנה אחד (מבנה ע”ש לגסי הריטג’) מתוך השניים לעמותת משאבים; העירייה נדרשת לפעול בשקיפות ולפרסם את קבלת התרומות באתר העירייה.

מבקר העירייה מר אורן ירמיהו
צילום: עיריית קריית שמונה

דו”ח מבקר העירייה ודו”ח תלונות הציבור מוגש אחת לשנה על ידי מבקר העירייה. בדו”ח שהגיש מבקר העירייה מר אורן ירמיהו לשנת 2019, נאמר, כי ביקורת פנימית הינה חלק מהעירייה ויעודה לערוך ביקורת בונה לשיפור התהליכים בעירייה, ובסופה, להניח המלצות בפניי ראש העיר, הנהלת העיר, והגורמים המקצועיים בעירייה. הביקורת מביאה לתיקון הליקויים, ולשיפור פעילות העירייה, על אגפיה, מחלקותיה, ויחידותיה. לאחר קבלת דו”ח הביקורת ראש העיר אביחי שטרן נדרש להורות על כינוס וועדה לתיקון ליקויים ולדון בממצאים והמלצות הדו”ח. אישור הדו”ח יערך בישיבת מועצת העיר.

הנושאים שנבדקו על ידי מבקר העיריה ירמיהו: מערך גבייה, בטיחות מוסדות חינוך, הקצאות מקומות חנייה לנכים על ידי רשות התמרור, הקצאת מבנה לעמותת משאבים, פרויקטים החברה הכלכלית בע״מ, גיוס תרומות וחלוקתן למשפחות מעוטות יכולת, מעקב אחר תיקון ליקויים, ודו״ח תלונות הציבור.

להלן עיקר דו”ח הביקורת לשנת 2019:

ממצאי הביקורת בנושא מערך גבייה:

עיריית קריית שמונה לא עמדה בהסכמי ההבנות שנחתמו בינה לבין חברת ‘מילגם’. נכון לתאריך 12/2018  החוב של עיריית קריית שמונה נאמד בסכום של כ- 7,400,000 מיליון שקלים. במהלך שנת 2019 עיריית קריית המשיכה לקבל שירותים מחברת ‘מילגם’, ובשנה זו תפחו חובותיה של עיריית קריית שמונה מסכום של 7,400,000 מיליון שקלים לסכום של 8,724,126.57 מיליון שקלים, נכון ליום 31/12/2019. בנוסף לעירייה קיים חוב ריבית שנצבר על סך 220,910.12 שקלים.

מבקר העירייה אורן ירמיהו קבע, כי עצם הימצאות חוב בסדרי גודל כאלה שהעירייה חייבת לספק חיצוני, כובלים את ידי העירייה לספק ואינם מאפשרים מרחב התמקחות, אכיפה, ובקרה יעילה כנגד הספק. והוסיף, כי חוב צבור בסדר גודל כזה עלול לסכן את העירייה בתביעה כנגדה ובמקרה של אי תשלום לחברה מסתכנת העירייה אף בעיקולים ובהוצאה לפועל דבר העלול לשתק באופן חמור ביותר את פעולות העירייה והשירות לתושב. על כן, הביקורת ממליצה לפעול להסרת החוב, תחילה להפסיק לצבור חובות נוספים בגין שירותי הגבייה לשנת ,2020 ובמקביל להגיע להסדר פריסה של חוב העירייה כלפיי חברת ‘מילגם’.

מבקר העירייה ירמיהו מצא, כי החובות כלפי העירייה הם חובות ארנונה בסכום כולל של כ- 138.7 מיליוני שקלים שהצטברו ולא ניגבו משנת 2005. עוד מצא, כי ישנו חוב ללא פירוט בהיקף של כ – 90 מיליוני שקלים שהצטבר לפני שנת 2004, וחוב נוסף של כ – 15 מיליוני שקלים בהוצאה לפועל שלא נגבה ולא זכה לטיפול של חברת הגבייה ו/או מי ממחלקות העירייה עד כה מהווים רשלנות של ממש. לטענת המבקר, סכומי כסף אלה נמצאים בידי העירייה וכל שנותר הוא לפעול לגבייתם לפי נוהל מסודר שאינו בנמצא. והוסיף, כי סכום לא מבוטל מחובות הארנונה אינם ברי גבייה כיום, אך פעולות אכיפה מסודרות ומנוהלות “על פי סרגל אכיפה ברור ואחיד” היו יכולים להניב לעירייה סכומי כסף להם היא זקוקה ביותר. בנוסף קבע, כי חברת ‘מילגם’ אינה עומדת בהסכמים עימם חתמה עם העירייה, וכי חידוש ההסכם מול חברת ‘מילגם’ נכון ליום הביקורת נמצא שלא בתוקף.

מבקר העירייה ירמיהו מצא אי סדרים בנושא קיזוזי ארנונה לספקים הנאמדים בעשרות ואולי מאות אלפי שקלים במצטבר, כאשר ישנם קיזוזים של חשבוניות מול ספקים אשר אינם מאושרים על ידי מורשה החתימה כפי שמחויב על פי חוק. וקבע כי, עירייה אינה מקפידה על אכיפה ובקרה מול חברת הגבייה. כל אלו שקולים לכסף רב אותו העירייה משלמת”, אמר ירמיהו. והוסיף, כי במידה והעירייה רוצה לוותר על שירותים אלה, עליה לצאת למכרז חדש, בו תגדיר את רכישת השירות בצורה מדויקת יותר שתחסוך לעירייה כספים רבים שאין לה אותם.

עוד התייחס ירמיהו לאיכות השירות כלפיי התושב, ועל כך כי מחלקת הגבייה אינה מותאמת ומונגשת לנכים. והמליץ לפתוח בפני התושבים את כלל האפשרויות לתשלום באמצעים טכנולוגיים באתר הרשות ו/או בשובר בדואר.

ביקורת בנושא בטיחות מוסדות חינוך עיריית קריית שמונה לשנת 2019.

מבקר העירייה ירמיהו קבע, כי כל מתקני החצר בבתי הספר והגנים אינם עומדים בתקנים הנדרשים לרבות מתקני סל ונדרש להסירם באופן מידי, ולהחליפם למתקנים חדשים העומדים בתקני הבטיחות ומכון תקנים. בנוסף התייחס למשטחי גומי תקניים, טיפול בסביבת החצרות המהווים סכנה בטיחותית, והתקנת מצללות כנדרש. ירמיהו אף ממליץ לחדד את נושא הבטיחות במוסדות החינוך, בגנים, בבתי הספר, ובמוסדות ציבור השייכים לעירייה. עוד טוען, כי קיים קושי במימוש תכניות עבודה ותכניות בתחום הבטיחות, שמתבטא בחוסר תקציבי לטיפול בליקויי בטיחות בעיקר בתחום מתקני החצר בגני הילדים ובחצרות בתי הספר.

לטענתו,  סך התקציב שהעמידה העירייה לתיקון ליקויי הבטיחות בגני הילדים ובתי הספר עמד על
כ-600,000 שקלים שהועמד לטובת העירייה מתקציב הפיס. לפי ממצאיו של המבקר, החברה הכלכלית ביצעה תיקוני בטיחות דחופים בסך של 375,631 שקלים בכל בתי הספר היסודיים ובשלושה גנים בלבד. עוד עולה מהדו”ח, כי תיקון ליקויים בטיחותיים רבים טרם בוצעו בגני הילדים. עיקר ליקויי הבטיחות הם מתקני חצר לא מאושרים בגני הילדים שלא הוחלפו ולא הוסרו על אף שהם מהווים סיכון בטיחותי מידי ובכלל. עוד טען, כי ברוב גני הילדים בעיר קיימים מתקני משחק וסביבת חצר מיושנת, לדבריו, גם אם חלקם נראים טוב בצורתם החיצונית, עדיין אין זה אומר שהם תקינים ונדרשים לבדיקה ועמידה בתקנים.

עוד מתייחס המבקר לחיזוק מבנים בבתי הספר, וקבע כי זאת הזדמנות לתיקון כלל ליקויי הבטיחות בבית הספר. מהטענה שבית ספר שעובר השקעה מאסיבית של חיזוק מבנים בהשקעה של מיליוני שקלים, לא יכול להיות מאוכלס מחדש במידה וימצאו בו ליקויי בטיחות.

מבקר העירייה ירמיהו סבור, כי על מנת שהרשות המקומית תוכל לקיים את תנאי הבטיחות הנדרשים יש לפעול מידית לתיקון הליקויים. ואומר, כי על העירייה לתקן ללא דיחוי את כל הליקויים הבטיחותיים. כמו כן, העירייה תטפל בליקויי בטיחות הנוספים בתוכנית עבודה שנתית ורב שנתית סדורה.

הקצאת מקומות חנייה לנכים על ידי רשות התמרור המקומית – ביקורת לשנת 2019.

מבקר העירייה ירמיהו בדק את נושא הקצאת מקומות החנייה לנכים ומצא, כי ישנו פער בין אישורי הוועדה כפי שניתנו, למצב חניות הנכים בשטח. וקבע, כי הוועדה פעלה ללא נהלים אחידים, וכי כל נושא הקצאת החנייה לנכים לא התנהל באופן מקצועי, הנובע בין השאר מאי תשומת לב של שנים רבות בתחום זה, לחצים על הוועדה להתגמש בנהלים, ואי אכיפה וטיפול מערכתי של כלל הגורמים.

ירמיהו קבע בדו”ח, כי נוצרה מציאות עגומה ברחבי העיר קריית שמונה של חניות נכים רבות המוצבות ברחבי העיר, שאינן עומדות בתקנים ובתקנות התעבורה, וחלקן אף לא אושרו מעולם ברשות התמרור. ולמרות התיקון בחוק לתעבורה, העירייה לא ביצעה את הנדרש ממנה, ולא ווידאה כי מחזיקי תו החנייה עומדים בקריטריונים החדשים.

עוד הוסיף, כי רשות התמרור המקומית והעירייה כמוציאה לפועל את החלטות הוועדה, לא פעלו על פי נהלים סדורים להקצאת חניות הנכים. ואמר, כי בעירייה לא פעלו בשקיפות הנדרשת באמצעות פרסום נהליה באתר האינטרנט ולא התייעלו לצורך הגשת בקשות ומסמכים באמצעים מקוונים באינטרנט. הרשות לא הקימה וועדת ערעור נפרדת כערכאה נוספת ובקשות הערעור נדונו באותו הרכב שדן בבקשה המקורית.

ממצאיו של מבקר העירייה אף העלו, כי לא קיים תקציב ייעודי בעירייה ליישום החלטות וועדת התמרור, למעט תקציב זעום, שעיקרו חידוש וצביעת מעברי חצייה לפני פתיחת שנת הלימודים ולמטרת בטיחות בלבד בעוד העירייה מקבלת תקציב בסך 100 אלף שקלים לטובת חידוש וסימון מעברי חצייה, ופסי האטה. בהיעדר תקציב מתאים לא מבוצע חידוש וצביעה של חניות נכים, וסימוני תנועה שהוקצו על-ידי הועדה, סימון ותמרור עליהם הוחלט בוועדה, ומאיטי תנועה היכולות להציל חיי אדם. ומציין, כי סימון ותמרור חניות נכים הם באחריות ובמימון הרשות המקומית.

גיוס תרומות וחלוקתן למשפחות מעוטות יכולת אגף הרווחה – ביקורת לשנת 2019.

על פי מבקר העירייה ירמיהו נושא גיוס התרומות, קבלתן, ואופן חלוקתן, לרוב התרומות מתקבלות באגף הרווחה ומעוברות לאחר קביעת קריטריונים למשפחות מעוטי יכולת שדורגו על ידי העובדים הסוציאליים ובהתאם למשאבים שגויסו.

המבקר מצא, כי וועדת התרומות האמורה הייתה להיות גורם הבר- סמכא הבלעדי בכל הקשור לקבלת תרומות. העירייה לא פעלה, ובכך למעשה העירייה לא קיימה את הוראות חוזר מנכ”ל משרד הפנים. עוד מצא המבקר, כי נכון למועד הביקורת העירייה לא נהגה לאשר תרומות שהתקבלו אצלה לפי נוהל משרד הפנים ולא הביאה אותם כלל לדיון בוועדת התרומות. וועדת התרומות כלל לא התכנסה באותם מועדים, ולא התקיים דיון והליך מסודר על פי הנוהל, ומכאן לטענת המבקר, לא ניתן לדעת האם התרומות שהתקבלו בעבר עומדות בהנחיות משרד הפנים.

בנוסף, המבקר ירמיהו ציין מקרים חריגים כמו ליקויים בסדר והנהלים בחלוקת התרומות. עוד ציין, כי נעשתה חלוקת תרומות על ידי לשכת ראש העיר, תרומות שיועדו למשפחות חד הוריות מבלי מעורבות אגף הרווחה כלל.

ירמיהו בדו”ח מצביע על שורה של המלצות שעל העירייה לאמץ בכדי להסדיר את כל נושא גיוס התרומות, קבלה וחלוקת תרומות. וקובע, כי על העירייה לפעול בשקיפות הנדרשת ולפרסם את קבלת התרומות באתר העירייה באופן שיהיה גלוי לכל מבקש.

הקצאת מבנה לעמותת משאבים.

מהממצאים בדו”ח המבקר ירמיהו עולה, כי עמותת ‘משאבים’ עוסקת בטיפול בפוסט טראומה פסיכולוגי בילדים, נוער, ומבוגרים מהאזור כולו. חשיבות פעילות העמותה חשובה וחיונית במיוחד לעיר שסבלה שנים רבות ממצב ביטחוני קשה אשר גרם לפוסט טראומה לרבים מהאוכלוסייה. העמותה מנוהלת באחריות ובתבונה ובראשה עומד פרופ’ מולי להד מהבכירים בעולם לטיפול בשעת חירום.

מבקר העירייה טען, כי העמותה הפרה את התחייבותה מול העירייה עת שלא שילמה את התשלומים המינימליים שנקבעו בעת החתימה על הסכם ההקצאה. עוד נקבע, כי גם העירייה התרשלה במילוי תפקידה ולא העבירה בקשה ו/או התראה לחיוב בגין סעיף זה מאז יום חתימה על ההסכם ועד היום. עוד נקבע כי קיימים חובות של העמותה לעירייה בגין ארנונה.

המבקר ירמיהו התייחס להפרת סעיף בהסכם כאשר העמותה לא ציינה בשילוט מתאים את השם “קריית שמונה”. לטענתו, העירייה לא פיקחה על הנכס במשך השנים, ולא ווידאה את קיום ההסכם והצבת השם “קריית שמונה” כגוף המרכזי מכורח הבעלות על המבנה, שכן העירייה מקצה ממשאבי הציבור לטובת תושביה וראוי שידעו על כך לטענת המבקר.

עוד טען המבקר, כי העמותה התחייבה לתת את שירותיה לתושבי קריית שמונה חינם, נכון לזמן זה על פי העמותה התושבים משלמים סכום סמלי.

ממצאי הדו”ח עולה, כי המבקר ירמיהו ממליץ שלא להקצות את מבנה מתנ”ס אשכול לשעבר לעמותה, כיוון שאינו משמש לטענתו באופן ישיר את פעילות עמותת משאבים, ומשמש ברובו לשכירות משנה, והעמותה לא עושה בו שימוש. ולכן, המבקר ירמיהו ממליץ לעירייה להקצות רק מבנה אחד, את המבנה לגסי הריטג’ וקבע, כי על העמותה להחזיר לאלתר את מבנה מתנ”ס אשכול לידי העירייה, שתעביר את המבנה לניהול החברה הכלכלית.

לדברי מנכ”ל העמותה‏ יפתח בנבנשיתי מתוך דו”ח הביקורת: “העמותה הודיעה‏ לעירייה ‏כמתבקש‏ שבהיעדר ‏תקציב‏ אין‏ באפשרותה ‏להמשיך‏ ולספק ‏טיפול חינם לתושבי ‏העיר, ‏ועל ‏כן ‏גבתה ‏השתתפות ‏סמלית מהמטופלים.‏ אין ‏כל ‏פעילות ‏עסקית ‏במבנה, ‏השטחים ‏מוחזקים ‏בתמורה ‏לדמי ‏שימוש‏ מינימליים ‏המשמשים‏ לאחזקת המבנה. לעניין‏ השילוט,‏ העירייה ‏לא ‏השקיעה ‏דבר ‏וחצי ‏דבר ‏בשיפוץ ‏ואחזקת ‏המבנה ‏אשר ‏בוצעו‏ ומבוצעים‏ על ‏חשבון ‏העמותה ‏בלבד.‏ בנסיבות אלה,‏ אין‏ כל ‏הצדקה ‏לדרישה‏ זו,‏ או‏ לביקורת ‏על ‏אי‏ מילוי ‏הדרישה.‏ שם ‏העירייה‏ מוזכר ‏על‏ כל ‏ניירות‏ העמותה. במבנה‏ לגסי‏ הרטיג’ ‏הושקעו ‏על ‏ידי ‏העמותה ‏כספים ‏רבים, מיליוני ‏שקלים, ‏ללא ‏כל ‏סיוע‏ מהעירייה.‏ העמותה‏ השביחה‏ עבור‏ העירייה ‏מבנה‏ הרוס,‏ שללא ‏העמותה ‏ספק‏ אם‏ היה‏ נעשה ‏בו‏ כל‏ שימוש‏ אחר ‏על ‏ידי‏ העירייה”.

מעיריית קריית שמונה נמסר בתגובה: “דו”ח מבקר העירייה לשנת 2019 מוגש כבכל שנה למועצת העיר לאישור ולדיון. המועצה תתכנס לדיון בדו”ח בשבוע הבא. הנושאים ידועים ומוכרים לרשות כבר שנים, חלקם הגדול כבר טופלו וסודרו בהוראת ראש העיר וחלקם יתוקנו במסגרת הוועדה לתיקון ליקויים. לאחר הדיון במועצה נוכל להתייחס יותר בפירוט. מודים למבקר העירייה אורן ירמיהו על עבודתו החשובה והמקצועית. אנחנו רואים בדו”ח המבקר כלי לייעול ושיפור עבודת הרשות בתחומים המבוקרים”.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn